O Αντίκτυπος του Προγράμματος του προγράμματος Erasmus+ “Creative ways of teaching: Recycling Art and Entrepreneurial Αttitude” (2015-2017)

 

 

 

 

 

ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κοινή επίπτωση για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς (ομάδες-στόχοι του προγράμματος).
Το έργο έχει ουσιαστικά θετικό αντίκτυπο σε αυτές τις ομάδες-στόχους, καθώς και οι δύο έχουν βελτιώσει τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα.
Έχει αναπτυχθεί μια πιο θετική στάση απέναντι στις αξίες της ΕΕ καθώς και μια ευρύτερη
κατανόηση των πρακτικών, των πολιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες και καλύτερη κατανόηση των χωρών εταίρων που έχουν διαφορετική κουλτούρα. Χάρη στις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν δει τα κίνητρά τους να αυξάνονται, πράγμα που παρέχει μεγάλη ώθηση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης και διδασκαλίας. Θα ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί ένα τόσο μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα, όπως αυτό, αν οι μαθητές μας και οι εκπαιδευτικοί μας δεν θα είχαν κίνητρα και θετική στάση.
Αυτές οι ομάδες-στόχοι έχουν αποκτήσει ικανότητα για πιο ολοκληρωμένη χρήση των ΤΠΕ στις καθημερινές τους εργασίες, τη διάδοση και την επικοινωνία από ότι συνάγεται μετά από την υλοποίηση δραστηριοτήτων όπως η λήψη και επεξεργασία βίντεο, η χρήση τεχνολογίας κλπ.
Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ήδη τις δεξιότητές τους στα καθημερινά μαθήματα.
2.- Εκπαιδευτικοί
Το έργο αυτό αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς να συνδεθούν με συναδέλφους τους από το εξωτερικό, να επεκτείνουν το δίκτυο γνωριμιών τους και να μοιραστούν νέες μεθόδους διδασκαλίας, διαφορετικές απόψεις που μπορεί να είναι σημαντικές για την εξεύρεση νέων διδακτικών λύσεων. Το επαγγελματικό τους προφίλ (διδασκαλία και κατάρτιση) βελτιώθηκε καθώς έχουν αποκτήσει γνώσεις και νέες μεθόδους εργασίας, νέα υλικά και στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν στα καθημερινά μαθήματα τους, προωθώντας ένα πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που βασίζεται αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο. Πιστεύουμε πραγματικά ότι η εταιρική μας σχέση ήταν ισορροπημένη και αλληλοσυμπληρούμενη λόγω των διαφορετικών τομέων εμπειρίας γεγονός που μας προσέφερε ένα τεράστιο δυναμικό και ευκαιρίες για όλους μας καθώς αυτές οι νέες δεξιότητες έχουν συμπεριληφθεί ήδη στα μαθήματα μαθήματά μας, οπότε ο αντίκτυπος θεωρείται θετικός.
3.- Μαθητές
Οι μαθητές ήταν αυτοί που κυρίως ευεργετήθηκαν από το έργο. Οι θετικές επιδράσεις προέρχονται από δύο διαφορετικά μέρη: αφενός τη δική τους εμπειρία με τους συνομηλίκους τους, τις μετακινήσεις και την επαφή με άλλες χώρες και από την άλλη πλευρά, από την εμπειρία των εκπαιδευτικών τους που αποκτήθηκε από τις δραστηριότητες κατάρτισης και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών., τα νέα υλικά και τις καινοτόμες προσεγγίσεις σε ένα πλούσιο σε τεχνολογία περιβάλλον.
Οι εργασίες αυτές αναμένεται να αυξήσουν την αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας μεταξύ των μαθητών, οι οποίες ενδέχεται να έχουν δυνητικό αντίκτυπο σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο στο μέλλον.
Οι μαθητές μας με δυσκολίες στην εκμάθηση έχουν δει πώς θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στις ίδιες δραστηριότητες όπως και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους, γεγονός το οποίο ενίσχυσε την αυτοεκτίμησή τους και συνέβαλε στη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες, έτσι ώστε να αισθάνονται πιο δυναμικοί στο μέλλον.
Πιστεύουμε ότι το γεγονός αυτό συνέβαλε στη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης.
Από πιο ανθρώπινη άποψη και σύμφωνα με την εμπειρία μας, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το Ευρωπαϊκό μας έργο έχει δώσει στους μαθητές μας το ευκαιρία να δημιουργήσουν μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας με τους συνομηλίκους τους.
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Γενικά, είναι πάντοτε ευεργετικό για ένα σχολείο να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διότι συνεπάγεται τη δημιουργία διασυνδέσεων, συνεργασιών
και πρόοδο. Ωστόσο, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, εκτός από τα προαναφερθέντα οφέλη, το πρόγραμμά μας έχει υλοποιηθεί κυρίως σε μια καλλιτεχνική βάση για να παρακινήσει τους συμμετέχοντες να εργαστούν με ενθουσιασμό και να τα καταφέρουν, ώστε να βεβαιωθούμε ότι η επίδραση ήταν αποτελεσματική και συνέβη τόσο κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά κυρίως, μετά το τέλος του έργου. Αν δούμε, στο μάθημά μας στα σχολεία μας εφαρμόζονται πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, υποστηρίζοντας μια ολιστική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης βασισμένη στις ΤΠΕ.
Μια από τις προστιθέμενες αξίες για το σχολείο μας ήταν η διεθνοποίησή του.

ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Εκτός από τις ομάδες-στόχους μας, το σχέδιο είχε επίσης αντίκτυπο σε ορισμένους άλλους συμμετέχοντες: γονείς, σύλλογος γονέων, δημόσιους φορείς, αρχές, κλπ.,
Αρχικά εργαστήκαμε για να εμπλέξουμε τους γονείς δίνοντάς τους την ευκαιρία να επικοινωνούν με τους γονείς των άλλων μαθητών και να δημιουργούν μακροχρόνιες φιλίες, όπως έχει παρατηρηθεί και από προηγούμενες παρόμοιες εμπειρίες.
Ο Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου είναι γνώστης του έργου μας και μέσω του Αντιδημάρχου Παιδείας συμμετείχε στην τελετή που οργανώθηκε για να καλωσορίσουμε του εταίρους μας. Με την συναίνεση του Δήμου πραγματοποιήσαμε τις υπαίθριες αγορές μας σε πάρκο του Δήμου δίπλα στη Λαϊκή αγορά γεγονός που θεωρείται σημαντική συνεισφορά του στα πλαίσια της διάδοσης του προγράμματος.
Παράλληλα ο μητροπολιτικός Δήμος της Θεσσαλονίκης αποδέχθηκε τη συμμετοχή μας στο 2ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Ήδη το σχολείο συμμετέχει στη γιορτή ανταποδοτικής ανακύκλωσης που οργανώνει το «Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών».
Επιπλέον, στον Εύοσμο, στο σχολείο μας έχουμε εγκαταστήσει κάδους ανακύκλωσης για πλαστικό, χαρτί, μπαταρίες και αλουμίνιο που όχι μόνο έχει ενεργά επηρέασει τις συνήθειες ανακύκλωσης των εκπαιδευτικών αλλά και τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Η εκτίμηση των επιπτώσεων στην περίπτωση αυτή θα βασίζεται:
–  Σε στοιχεία σχετικά με την ιστοσελίδα του έργου μας (ενημερώσεις, επισκέψεις, διαβουλεύσεις κλπ.) http://raeat-erasmus.weebly.com/
Ο ιστότοπος ενημερώθηκε συστηματικά και έχει μέχρι στιγμής 2510 επισκέψεις, κάτι που πιστεύουμε ότι είναι καλό αποτέλεσμα λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο μας έχει τελειώσει πρόσφατα και δεν είχε μεταφορτωθεί όλο το υλικό μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου καθώς το έργο τελείωσε την 31η Αυγούστου.
– Προβολή στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και ελκυστικότητα του δικτυακού τόπου Έχουμε λογαριασμό στο Facebook για το έργο https://www.facebook.com/gymdiapeurop/ αλλά όπως βλέπουμε ότι όταν μοιραζόμαστε τα γεγονότα στο προσωπικών Facebook λογαριασμών ο αντίκτυπος είναι ακόμα μεγαλύτερος.
– Κάλυψη των μέσων ενημέρωσης
– Αφιέρωμα στο εξειδικευμένο ηλεκτρονικό περιοδικό Green Agenda
– Αφιέρωμα της εφημερίδας «Μακεδονία»

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://dge.mysch.gr/site/archives/1192